Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 29/03/2020

Giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 29.03.2020 giảm mạnh.

Công bố điều hành giá xăng dầu trước một ngày so với chu kỳ, Bộ Công thương cho biết tất cả các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng/lít.

Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 12,660 12,910
Xăng RON 95-III 12,560 12,810
E5 RON 92-II 11,950 12,180
DO 0,001S-V 11,550 11,780
DO 0,05S-II 11,250 11,470
Dầu hỏa 9,140 9,320
Việc điều chỉnh giá xăng dầu được thực hiện trên cơ sở trích lập Quỹ bình ổn giá với từng loại xăng dầu nhưng không chi quỹ bình ổn.
Đơn vị: đồng/lít.
Sản phẩm Trích Quỹ bình ổn
Xăng RON 95-IV 1,150
Xăng RON 95-III 1,150
E5 RON 92-II 300
DO 0,001S-V 1,150
DO 0,05S-II 1,150
Dầu hỏa 1,150